ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ‘ਚੋਂ – 6

ਕੱਬਾ ਸੁਭਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਲੂਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀ ਹੋਣਾ
ਕੇਰਾਂ ਲੂਣ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਆਇਆ | ਆਥਣੇ ਸੌਂਫੀ ਦਾ ਪੈੱਗ ਮਾਰ ਕੇ ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਹੇਠ ਬੈਠ ਗਿਆ |
ਨਾਲੇ ਧਾਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ , ਨਾਲੇ ਪੂਚੋ ਪੂਚੋ ਕਰੀ ਜਾਵੇ |
ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਉਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਮੀਂਗਣਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਖੁਰ ਡੋਲੂ ਚ ਪਾ ਲਿਆ |
ਬੱਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗੋਟ ਮੀਟ ਨਾਲ ਈ ਖਾਧੀ ਫੇਰ ਲੂਣ ਸਾਬ ਨੇ… 😛